OTHK-0008 Resomnium
OTHK-0007 Starry Pastel Cafe
OTHK-0006 Nostalandoria
OTHK-0005 Harajuku 1-Day Passport
OTHK-0004 ドリー組曲 独自解釈
JMNA-0001 Tokyo Θinema Paradiso
OTHK-0003 ベルガマスク組曲 独自解釈
OTHK-0002 Afternoon Trip
OTHK-0001 ゆめみるはこにわ